Według ustawy o prawie budowlanym wszelkie obiekty budowlane wymagają obsługi geodezyjnej. Obsługa powinny być objęte zarówno inwestycje budowlane związane z budową drogi, kolei, ulic, mostów, lotnisk, portów, obiektów rekreacyjnych i wielu innych. Działania geodety w obszarze geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej określane są przez przepisy, a geodeta jest potrzebny niemal na każdym etapie. 

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanej polega na wykonaniu czynności geodezyjnych, między innymi pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania, a także rozbiórki obiektów budowlanych. Wiążą się one z:

  • opracowaniem mapy do celów projektowych,
  • wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie,
  • geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych,
  • geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych.

Działania geodety regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Etapy inwestycji budowlanej

Wyróżnia się 5 etapów inwestycji, podczas których niezbędna będzie współpraca z geodetą:

  • planowanie inwestycji budowlanej,
  • projektowanie obiektu budowlanego,
  • rozpoczęcie i prowadzenie inwestycji budowlanej,
  • etap budowy obiektu budowlanego,
  • etap zakończenia budowy.

Etap planowania inwestycji budowlanej

Kupujący, który nabył działkę, zleca geodecie określenie przebiegu granic oraz dokonania pomiaru terenu. Przed przystąpieniem do pomiarów, geodeta musi dokonać zgłoszenia prac, a po ich wykonaniu złożyć wyniki pomiarów do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na mapie ewidencyjnej geodeta zaznacza działkę oraz na obszarze planowanej inwestycji i jej sąsiedztwie wskazuje drogi, ogrodzenia, obiekty, drzewa, linie teleenergetyczne oraz wszelkie urządzenia podziemne i nadziemne w odniesieniu do planowanej budowy.

Etap projektowania obiektu

Na tym etapie geodeta dokonuje ogólnych oraz szczegółowych pomiarów działki, które są podstawą do opracowania mapy do celów projektowych.

Jeszcze przed przystąpieniem do jej sporządzenia geodeta występuje do wójta danej gminy o wydanie aktualnego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak gmina nie posiada, wnioskuje o warunki zabudowy. Dokumentacja ta jest potrzebna do pozyskania informacji o warunkach technicznych przyłączy mediów i innych uzgodnień. 

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej

Posadowienie obiektu budowlanego w miejscu ujętym na mapie do celów projektowych wymaga wytyczenia geodezyjnego tego obiektu w terenie. Więcej o tyczeniu budynków przeczytasz tutaj. Czynność wytyczania obiektu budowlanego należy odnotować w dzienniku budowy.

Etap budowy obiektu 

Geodeta powinien uczestniczyć w pracach wznoszenia obiektu, wykonując czynności kontrolne, które mają za zadanie ocenić zgodność parametrów budowy z parametrami projektu przez cały okres budowy. 

Etap zakończenia budowy

Zakończenie budowy obiektu budowlanego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej są niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.