Jeżeli chcemy uniknąć konfliktów z naszymi sąsiadami o to, gdzie leży granica naszej własności, warto skorzystać z usług geodety. Uprawniony do tego specjalista przeprowadzi ustalenie granic działki. Warto dokonać procedury weryfikacji zaraz po zakupieniu nieruchomości. Cały proces można podzielić na kilka etapów. Zapraszamy do lektury!

1. Zgłoszenie pracy do Powiatowego lub Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać geodeta przed rozpoczęciem prac zmierzających do ustalenia granic działki, musi być zgłoszenie tego zamiaru do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydanie przez urząd dokumentów wraz z licencjami uprawniającymi do wykorzystania ich podlega uiszczeniu właściwej opłaty.

2. Dokonanie analizy otrzymanych dokumentów pod kątem ich przydatności

 Otrzymane przez geodetę dokumenty z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poddawane są analizie. Celem analizy jest zbadanie położenia punktów granicznych sporządzonych w formie szkiców, zarysów pomiarowych granic, a także pierworysów stanu posiadania.

3. Wykonanie pomiarów działki przez geodetę

 Geodeta przyjeżdża na działkę zleceniodawcy i dokonuje pomiarów przy jednoczesnej weryfikacji dokumentów otrzymanych od Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uprawniony specjalista odszukuje pierwotną osnowę geodezyjną oraz punkty graniczne. Poza tym geodeta przeprowadza wszelkie niezbędne pomiary elementów, które mogą mieć wpływ na prawidłowe określenie położenia punktów graficznych. 

4. Powtórzenie analizy otrzymanych dokumentów

 Po przeprowadzeniu wywiadu pomiarowego należy ponownie przeprowadzić analizę dokumentów z ośrodka. 

5. Listowne zawiadomienie inwestora oraz właścicieli sąsiadujących działek

 Zawiadomienie jest wysyłane listem poleconym z poświadczeniem odbioru. Zamieszcza się w nim informacje o terminie przeprowadzenia formalnego okazania granic działki.

6. Dokonanie czynności okazania i ewentualnego wznowienia znaków granicznych

 Kompetentny oraz uprawniony do tego geodeta przeprowadza czynność okazania oraz ewentualnego wznowienia znaków granicznych na działce zleceniodawcy.

7. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej

 Geodeta sporządza dokumentację geodezyjną i przekazuje ją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Dokonanie kontroli dokumentacji przez Ośrodek

 Inspektorzy z działu weryfikacji geodezyjnej i kartograficznej przeprowadzają kontrolę otrzymanych dokumentów pod kątem ich rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.


Skorzystaj z naszych usług okazania granic działki