Wszelkie obiekty oraz roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają także obowiązkowi powołania kierownika budowy. W przypadku niektórych obiektów niezbędne jest również powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego.