Wznowienie granic prowadzi do odtworzenia przebiegu granic w sytuacji, gdy pierwotna granica została zatarta bądź przesunięta. Wznowienie znaków granicznych musi być przeprowadzone przez profesjonalnego geodetę. Kwestia przebiegu granic jest najczęstszą kwestią sporów międzysąsiedzkich. Do ich zatarcia zazwyczaj dochodzi w wyniku świadomego przesunięcia granicy w stronę sąsiedniej działki. Co zrobić, aby nie utracić fragmentu działki?

Czym są znaki graniczne? 

Granice nieruchomości wyznacza się poprzez naniesienie w terenie znaków granicznych. Według definicji określonej przez § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. o rozgraniczeniu nieruchomości znak graniczny „to znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie”.

Znaki graniczne są rozmieszczane tak, aby z danego punktu znaku był widoczny kolejny. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 200 metrów. Rozmieszczenie każdego granicznika musi zostać opisane w protokole granicznym, bądź w akcie ugody i geodeta nanosi je na szkic graniczny.

Wznowienie znaków granicznych

Do wznowienia granic dochodzi z regułī wtedy, gdy istniejąca została przesunięta, a znaki graniczne wyznaczające ją zostały zniszczone bądź zatarte.

Granicą prawną nazywamy granicę, co do której istnieje dokumentacja medyczna umożliwiająca odtworzenie tej granicy w terenie z wysoką dokładnością potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną.

Wznowienie granicy nieruchomości jest czynnością techniczną i nie kończy się wydaniem żadnej decyzji, chyba że strony konfliktu sąsiedzkiego wystąpią do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. 


Zapoznaj się z ofertą usług geodezyjno-kartograficznych w Bydgoszczy